Poštovani korisniče,

Dobrodošli na SOFTVERSKU PLATFORMU ZA INOVATIVNI MENADŽMENT!

Softverska platforma za inovativni menadžment (u daljem tekstu: SPIM) predstavlja specifičan korisnički vodič (ili uputstvo) za inovativni menadžment, koji je zasnovan na najnovijim informaciono komunikacionim tehnologijama (IKT). Drugim rečima u pitanju je specijalizovano softversko okruženje zasnovano na vebu, u okviru koga su ugrađena relevantna znanja i veštine iz inovativnog menadžmenta.

Svrha SPIM je konsalting za inovativni menadžment, odnosno širenje i podela najnovijih znanja, veština, najbolje prakse i relevantnih informacija iz inovativnog menadžmenta  sa različitim korisnicima. 

Pod inovativnim menadžmentom se podrazumeva proces u okviru koga se sprovode aktivnosti planiranja, organizovanja i kontrolisanja, uz pomoć elemenata subjektivne podrške, kao što su komunikacija, vođenje, motivisanje i odlučivanje, kako bi se na efektivan i efikasan način  pribavili, rasporedili i iskoristili svi raspoloživi resursi radi uspešne realizacije inovacija.

SPIM pruža podršku individualnim korisnicima, dakle onima koji su zainteresovani za preduzimanje vlastitih preduzetničkih poduhvata, a takođe i organizacionim korisnicima, dakle predstavnicima poslovnih subjekata, odnosno njihovim predstavnicima kao što su vlasnici, menadžeri, zaposleni u  organizacijama, itd.

Iako SPIM ima instrumentalni karakter, odnosno pomaže u inovativnom menadžmentu, puna efektivnost njene primene neće se postići bez Vašeg aktivnog učešća u korišćenju svih materijala,.

SPIM je informacioni sistem čija se struktura sastoji od tri organizaciona hijerarhijska nivoa informacionih entiteta (PodsistemModulResurs).

Budući da su resursi u okviru SPIM metodološki ugrađeni tako, da kako korisnik prolazi kroz pojedine resurse, on tako kumulira određeno znanje i veštine i postepeno stiče kompetencije. Prolaskom kroz sve resurse korisnik se osposoblјava za uspešno vođenje inovativnog procesa.

  Dostupni kursevi

  INSTRUKCIJE

  INSTRUKCIJE

  Instrukcije
  Podsistem

  KOMUNIKACIJA

  KOMUNIKACIJA

  Komunikacija
  Podsistem

  RADIONICA

  RADIONICA

  Radionica
  Podsistem

  ŽIVOTNI CIKLUS IDEJE

  ŽIVOTNI CIKLUS IDEJE

  Upravljanje životnim ciklusom ideje
  Podsistem

  PREDUZETNIŠTVO MLADIH

  PREDUZETNIŠTVO MLADIH

  PREUZETNIŠTVO MLADIH
  Podsistem

  ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

  ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO

  Žensko preduzetništvo
  Podsistem